1,350,000 تومان

کارگاه مجازی نوروفیدبک

1,900,000 تومان

دوره کارورزی مجازی

1,900,000 تومان

کارگاه مجازی QEEG

دوره ی حضوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت فناوران سرمد

کارگاه QEEG –  دکتر نظری – اردیبهشت ۱۴۰۰

5,500,000 ریال

دوره اختلالات – صرع و اوتیسم

7,500,000 ریال

دوره کامل نوروفیدبک

4,500,000 ریال

نوروفیدبک پیشرفته

3,500,000 ریال

آشنایی با سیگنال مغزی و منشاء

5,000,000 ریال

آشنایی با الگوهای صرع در نوار مغزی

3,500,000 ریال

مقدمات اوتیسم، عوامل موثر و فرآیند

3,500,000 ریال

مقدمات EEG و پردازش سیگنال

5,000,000 ریال

QEEG و بیومارکرها

12,000,000 ریال

لورتا نوروفیدبک