دوره QEEG – مباحث پیشرفته الکترودها و تئوری نمونه برداری – دکتر میکائیلی