درس یک – پایه های تئوریک نقشه مغزی QEEG

در این ویدیو خواهیم دید:
• منطق استفاده از QEEG
• خواستگاه رفتارهای فرد
• رفتارهای آشکار/نهان و نرمال/ آنرمال
• رابطه رفتار با فعالیت مغز
• اختالالت روانی به عنوان رفتار نابه هنجار
• همبستگی فعالیت الکتریکی مغز و رفتار