درس هفت – دیتابیس های نرمال

  • مراحل تحلیل QEEG
  • انواع دیتابیس های نرمال
  • Asymmetry در Zscore
  • Coherence در Zscore
  • دیتابیس نرمال در کشورهای مختلف