درس اول – پایه های تئوریک نوروفیدبک

  • مبانی تئوریک نوروفیدبک basis Theoretical
  • conditioning Operant شرطی سازی عاملی و نوروفیدبک
  • Shaping Behavior شکل دهی رفتار در نوروفیدبک
  • شروع شرطی سازی فعالیت های بیولوژیک در دهه 60 میلادی
  • تغییر الگوهای سمپاتیک افراد در دهه 70 میلادی